Smernica a rovnica priamky x-6y=-17


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 3] a B[7; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.1667x+2.8333

Normálový tvar rovnice priamky: x-6y+17 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+1
y = t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.1667

Smerový uhol priamky: φ = 9°27'44″ = 0.1651 rad

X-posunutie: x0 = -17

Y-posunutie: y0 = q = 2.8333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.7948

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; 1)

Normálový vektor: n = (1; -6)

Stred úsečky AB: M = [4; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+y-27.5 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (7; 4) ;   |OB| = 8.0623
Skalárny súčin OA .OB = 19
Uhol ∠ AOB = 41°49'13″ = 0.7299 rad