Smernica a rovnica priamky 5x-6y=-13


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 3] a B[7; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.8333x+2.1667

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-6y+13 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+1
y = 5t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.8333

Smerový uhol priamky: φ = 39°48'20″ = 0.6947 rad

X-posunutie: x0 = -2.6

Y-posunutie: y0 = q = 2.1667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.6645

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (6; 5)

Normálový vektor: n = (5; -6)

Stred úsečky AB: M = [4; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+5y-51.5 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (7; 8) ;   |OB| = 10.6301
Skalárny súčin OA .OB = 31
Uhol ∠ AOB = 22°45'4″ = 0.3971 rad