Smernica a rovnica priamky 2x-7y=-19


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 3] a B[8; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.2857x+2.7143

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-7y+19 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+1
y = 2t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.2857

Smerový uhol priamky: φ = 15°56'43″ = 0.2783 rad

X-posunutie: x0 = -9.5

Y-posunutie: y0 = q = 2.7143

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.6099

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (7; 2)

Normálový vektor: n = (2; -7)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 7x+2y-39.5 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (8; 5) ;   |OB| = 9.434
Skalárny súčin OA .OB = 23
Uhol ∠ AOB = 39°33'35″ = 0.6904 rad