Smernica a rovnica priamky 2x-9y=-34


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 4] a B[10; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.2222x+3.7778

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-9y+34 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 9t+1
y = 2t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.2222

Smerový uhol priamky: φ = 12°31'44″ = 0.2187 rad

X-posunutie: x0 = -17

Y-posunutie: y0 = q = 3.7778

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.6878

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (9; 2)

Normálový vektor: n = (2; -9)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 9x+2y-59.5 = 0


Vektor OA = (1; 4) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (10; 6) ;   |OB| = 11.6619
Skalárny súčin OA .OB = 34
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad