Smernica a rovnica priamky x-2y=-7


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 4] a B[3; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.5x+3.5

Normálový tvar rovnice priamky: x-2y+7 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+1
y = t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.5

Smerový uhol priamky: φ = 26°33'54″ = 0.4636 rad

X-posunutie: x0 = -7

Y-posunutie: y0 = q = 3.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.1305

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (2; 1)

Normálový vektor: n = (1; -2)

Stred úsečky AB: M = [2; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+y-8.5 = 0


Vektor OA = (1; 4) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (3; 5) ;   |OB| = 5.831
Skalárny súčin OA .OB = 23
Uhol ∠ AOB = 16°55'39″ = 0.2954 rad