Smernica a rovnica priamky x+3y=13


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 4] a B[4; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.3333x+4.3333

Normálový tvar rovnice priamky: x+3y-13 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+1
y = -t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.3333

Smerový uhol priamky: φ = -18°26'6″ = -0.3218 rad

X-posunutie: x0 = 13

Y-posunutie: y0 = q = 4.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.111

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; -1)

Normálový vektor: n = (1; 3)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 3x-y-4 = 0


Vektor OA = (1; 4) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (4; 3) ;   |OB| = 5
Skalárny súčin OA .OB = 16
Uhol ∠ AOB = 39°5'38″ = 0.6823 rad