Smernica a rovnica priamky x-3y=-11


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 4] a B[4; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.3333x+3.6667

Normálový tvar rovnice priamky: x-3y+11 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+1
y = t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.3333

Smerový uhol priamky: φ = 18°26'6″ = 0.3218 rad

X-posunutie: x0 = -11

Y-posunutie: y0 = q = 3.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.4785

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; 1)

Normálový vektor: n = (1; -3)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+y-12 = 0


Vektor OA = (1; 4) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (4; 5) ;   |OB| = 6.4031
Skalárny súčin OA .OB = 24
Uhol ∠ AOB = 24°37'25″ = 0.4298 rad