Smernica a rovnica priamky 2x-3y=-10


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 4] a B[4; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.6667x+3.3333

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-3y+10 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+1
y = 2t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.6667

Smerový uhol priamky: φ = 33°41'24″ = 0.588 rad

X-posunutie: x0 = -5

Y-posunutie: y0 = q = 3.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.7735

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (3; 2)

Normálový vektor: n = (2; -3)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 3x+2y-17.5 = 0


Vektor OA = (1; 4) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (4; 6) ;   |OB| = 7.2111
Skalárny súčin OA .OB = 28
Uhol ∠ AOB = 19°39'14″ = 0.343 rad