Smernica a rovnica priamky 3x+4y=19


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 4] a B[5; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.75x+4.75

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+4y-19 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+1
y = -3t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.75

Smerový uhol priamky: φ = -36°52'12″ = -0.6435 rad

X-posunutie: x0 = 6.3333

Y-posunutie: y0 = q = 4.75

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.8

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (4; -3)

Normálový vektor: n = (3; 4)

Stred úsečky AB: M = [3; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-3y-4.5 = 0


Vektor OA = (1; 4) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (5; 1) ;   |OB| = 5.099
Skalárny súčin OA .OB = 9
Uhol ∠ AOB = 64°39'14″ = 1.1284 rad