Smernica a rovnica priamky 6x-4y=-10


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 4] a B[5; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.5x+2.5

Normálový tvar rovnice priamky: 6x-4y+10 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+1
y = 6t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.5

Smerový uhol priamky: φ = 56°18'36″ = 0.9828 rad

X-posunutie: x0 = -1.6667

Y-posunutie: y0 = q = 2.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.3868

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.2111

Vektor: AB = (4; 6)

Normálový vektor: n = (6; -4)

Stred úsečky AB: M = [3; 7]

Rovnica osi úsečky: 4x+6y-54 = 0


Vektor OA = (1; 4) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (5; 10) ;   |OB| = 11.1803
Skalárny súčin OA .OB = 45
Uhol ∠ AOB = 12°31'44″ = 0.2187 rad