Smernica a rovnica priamky x+4y=17


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 4] a B[5; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.25x+4.25

Normálový tvar rovnice priamky: x+4y-17 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+1
y = -t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.25

Smerový uhol priamky: φ = -14°2'10″ = -0.245 rad

X-posunutie: x0 = 17

Y-posunutie: y0 = q = 4.25

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.1231

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; -1)

Normálový vektor: n = (1; 4)

Stred úsečky AB: M = [3; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-y-8.5 = 0


Vektor OA = (1; 4) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (5; 3) ;   |OB| = 5.831
Skalárny súčin OA .OB = 17
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad