Smernica a rovnica priamky 4x+5y=24


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 4] a B[6; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.8x+4.8

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+5y-24 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+1
y = -4t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.8

Smerový uhol priamky: φ = -38°39'35″ = -0.6747 rad

X-posunutie: x0 = 6

Y-posunutie: y0 = q = 4.8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.7482

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; -4)

Normálový vektor: n = (4; 5)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 2]

Rovnica osi úsečky: 5x-4y-9.5 = 0


Vektor OA = (1; 4) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (6; 0) ;   |OB| = 6
Skalárny súčin OA .OB = 6
Uhol ∠ AOB = 75°57'50″ = 1.3258 rad