Smernica a rovnica priamky 2x+5y=22


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 4] a B[6; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.4x+4.4

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+5y-22 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+1
y = -2t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.4

Smerový uhol priamky: φ = -21°48'5″ = -0.3805 rad

X-posunutie: x0 = 11

Y-posunutie: y0 = q = 4.4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.0853

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; -2)

Normálový vektor: n = (2; 5)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 5x-2y-11.5 = 0


Vektor OA = (1; 4) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (6; 2) ;   |OB| = 6.3246
Skalárny súčin OA .OB = 14
Uhol ∠ AOB = 57°31'44″ = 1.0041 rad