Smernica a rovnica priamky 4x-5y=-16


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 4] a B[6; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.8x+3.2

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-5y+16 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+1
y = 4t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.8

Smerový uhol priamky: φ = 38°39'35″ = 0.6747 rad

X-posunutie: x0 = -4

Y-posunutie: y0 = q = 3.2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.4988

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; 4)

Normálový vektor: n = (4; -5)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 5x+4y-41.5 = 0


Vektor OA = (1; 4) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (6; 8) ;   |OB| = 10
Skalárny súčin OA .OB = 38
Uhol ∠ AOB = 22°50'1″ = 0.3985 rad