Smernica a rovnica priamky 3x+7y=31


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 4] a B[8; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.4286x+4.4286

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+7y-31 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+1
y = -3t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.4286

Smerový uhol priamky: φ = -23°11'55″ = -0.4049 rad

X-posunutie: x0 = 10.3333

Y-posunutie: y0 = q = 4.4286

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.0705

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.6158

Vektor: AB = (7; -3)

Normálový vektor: n = (3; 7)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 7x-3y-24 = 0


Vektor OA = (1; 4) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (8; 1) ;   |OB| = 8.0623
Skalárny súčin OA .OB = 12
Uhol ∠ AOB = 68°50'19″ = 1.2015 rad