Smernica a rovnica priamky 4x+y=9


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 5] a B[2; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -4x+9

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+y-9 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+1
y = -4t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -4

Smerový uhol priamky: φ = -75°57'50″ = -1.3258 rad

X-posunutie: x0 = 2.25

Y-posunutie: y0 = q = 9

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.1828

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; -4)

Normálový vektor: n = (4; 1)

Stred úsečky AB: M = [1.5; 3]

Rovnica osi úsečky: x-4y+10.5 = 0


Vektor OA = (1; 5) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (2; 1) ;   |OB| = 2.2361
Skalárny súčin OA .OB = 7
Uhol ∠ AOB = 52°7'30″ = 0.9098 rad