Smernica a rovnica priamky x-2y=-9


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 5] a B[3; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.5x+4.5

Normálový tvar rovnice priamky: x-2y+9 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+1
y = t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.5

Smerový uhol priamky: φ = 26°33'54″ = 0.4636 rad

X-posunutie: x0 = -9

Y-posunutie: y0 = q = 4.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.0249

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (2; 1)

Normálový vektor: n = (1; -2)

Stred úsečky AB: M = [2; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+y-9.5 = 0


Vektor OA = (1; 5) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (3; 6) ;   |OB| = 6.7082
Skalárny súčin OA .OB = 33
Uhol ∠ AOB = 15°15'18″ = 0.2663 rad