Smernica a rovnica priamky 5x-3y=-10


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 5] a B[4; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.6667x+3.3333

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-3y+10 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+1
y = 5t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.6667

Smerový uhol priamky: φ = 59°2'10″ = 1.0304 rad

X-posunutie: x0 = -2

Y-posunutie: y0 = q = 3.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.715

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (3; 5)

Normálový vektor: n = (5; -3)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 7.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+5y-45 = 0


Vektor OA = (1; 5) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (4; 10) ;   |OB| = 10.7703
Skalárny súčin OA .OB = 54
Uhol ∠ AOB = 10°29'29″ = 0.1831 rad