Smernica a rovnica priamky 2x+3y=17


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 5] a B[4; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.6667x+5.6667

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+3y-17 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+1
y = -2t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.6667

Smerový uhol priamky: φ = -33°41'24″ = -0.588 rad

X-posunutie: x0 = 8.5

Y-posunutie: y0 = q = 5.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.715

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (3; -2)

Normálový vektor: n = (2; 3)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 3x-2y+0.5 = 0


Vektor OA = (1; 5) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (4; 3) ;   |OB| = 5
Skalárny súčin OA .OB = 19
Uhol ∠ AOB = 41°49'13″ = 0.7299 rad