Smernica a rovnica priamky x+3y=16


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 5] a B[4; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.3333x+5.3333

Normálový tvar rovnice priamky: x+3y-16 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+1
y = -t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.3333

Smerový uhol priamky: φ = -18°26'6″ = -0.3218 rad

X-posunutie: x0 = 16

Y-posunutie: y0 = q = 5.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.0596

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; -1)

Normálový vektor: n = (1; 3)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 3x-y-3 = 0


Vektor OA = (1; 5) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (4; 4) ;   |OB| = 5.6569
Skalárny súčin OA .OB = 24
Uhol ∠ AOB = 33°41'24″ = 0.588 rad