Smernica a rovnica priamky x-3y=-14


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 5] a B[4; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.3333x+4.6667

Normálový tvar rovnice priamky: x-3y+14 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+1
y = t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.3333

Smerový uhol priamky: φ = 18°26'6″ = 0.3218 rad

X-posunutie: x0 = -14

Y-posunutie: y0 = q = 4.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.4272

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; 1)

Normálový vektor: n = (1; -3)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+y-13 = 0


Vektor OA = (1; 5) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (4; 6) ;   |OB| = 7.2111
Skalárny súčin OA .OB = 34
Uhol ∠ AOB = 22°22'49″ = 0.3906 rad