Smernica a rovnica priamky 3x+4y=23


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 5] a B[5; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.75x+5.75

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+4y-23 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+1
y = -3t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.75

Smerový uhol priamky: φ = -36°52'12″ = -0.6435 rad

X-posunutie: x0 = 7.6667

Y-posunutie: y0 = q = 5.75

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.6

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (4; -3)

Normálový vektor: n = (3; 4)

Stred úsečky AB: M = [3; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-3y-1.5 = 0


Vektor OA = (1; 5) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (5; 2) ;   |OB| = 5.3852
Skalárny súčin OA .OB = 15
Uhol ∠ AOB = 56°53'19″ = 0.9929 rad