Smernica a rovnica priamky x+7y=36


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 5] a B[8; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.1429x+5.1429

Normálový tvar rovnice priamky: x+7y-36 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+1
y = -t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.1429

Smerový uhol priamky: φ = -8°7'48″ = -0.1419 rad

X-posunutie: x0 = 36

Y-posunutie: y0 = q = 5.1429

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.0912

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (7; -1)

Normálový vektor: n = (1; 7)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 7x-y-27 = 0


Vektor OA = (1; 5) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (8; 4) ;   |OB| = 8.9443
Skalárny súčin OA .OB = 28
Uhol ∠ AOB = 52°7'30″ = 0.9098 rad