Smernica a rovnica priamky x-7y=-34


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 5] a B[8; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.1429x+4.8571

Normálový tvar rovnice priamky: x-7y+34 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+1
y = t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.1429

Smerový uhol priamky: φ = 8°7'48″ = 0.1419 rad

X-posunutie: x0 = -34

Y-posunutie: y0 = q = 4.8571

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.8083

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (7; 1)

Normálový vektor: n = (1; -7)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+y-37 = 0


Vektor OA = (1; 5) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (8; 6) ;   |OB| = 10
Skalárny súčin OA .OB = 38
Uhol ∠ AOB = 41°49'13″ = 0.7299 rad