Smernica a rovnica priamky x+8y=41


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 5] a B[9; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.125x+5.125

Normálový tvar rovnice priamky: x+8y-41 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t+1
y = -t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.125

Smerový uhol priamky: φ = -7°7'30″ = -0.1244 rad

X-posunutie: x0 = 41

Y-posunutie: y0 = q = 5.125

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.0854

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (8; -1)

Normálový vektor: n = (1; 8)

Stred úsečky AB: M = [5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 8x-y-35.5 = 0


Vektor OA = (1; 5) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (9; 4) ;   |OB| = 9.8489
Skalárny súčin OA .OB = 29
Uhol ∠ AOB = 54°43'39″ = 0.9552 rad