Smernica a rovnica priamky 2x-9y=-52


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 6] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.2222x+5.7778

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-9y+52 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 9t+1
y = 2t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.2222

Smerový uhol priamky: φ = 12°31'44″ = 0.2187 rad

X-posunutie: x0 = -26

Y-posunutie: y0 = q = 5.7778

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.6402

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (9; 2)

Normálový vektor: n = (2; -9)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 7]

Rovnica osi úsečky: 9x+2y-63.5 = 0


Vektor OA = (1; 6) ;   |OA| = 6.0828
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalárny súčin OA .OB = 58
Uhol ∠ AOB = 41°52'40″ = 0.7309 rad