Smernica a rovnica priamky 6x+7y=48


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 6] a B[8; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.8571x+6.8571

Normálový tvar rovnice priamky: 6x+7y-48 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+1
y = -6t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.8571

Smerový uhol priamky: φ = -40°36'5″ = -0.7086 rad

X-posunutie: x0 = 8

Y-posunutie: y0 = q = 6.8571

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.2063

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (7; -6)

Normálový vektor: n = (6; 7)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 7x-6y-13.5 = 0


Vektor OA = (1; 6) ;   |OA| = 6.0828
Vektor OB = (8; 0) ;   |OB| = 8
Skalárny súčin OA .OB = 8
Uhol ∠ AOB = 80°32'16″ = 1.4056 rad