Smernica a rovnica priamky 4x+7y=46


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 6] a B[8; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.5714x+6.5714

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+7y-46 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+1
y = -4t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.5714

Smerový uhol priamky: φ = -29°44'42″ = -0.5191 rad

X-posunutie: x0 = 11.5

Y-posunutie: y0 = q = 6.5714

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.7056

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (7; -4)

Normálový vektor: n = (4; 7)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 7x-4y-15.5 = 0


Vektor OA = (1; 6) ;   |OA| = 6.0828
Vektor OB = (8; 2) ;   |OB| = 8.2462
Skalárny súčin OA .OB = 20
Uhol ∠ AOB = 66°30'5″ = 1.1607 rad