Smernica a rovnica priamky x+7y=43


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 6] a B[8; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.1429x+6.1429

Normálový tvar rovnice priamky: x+7y-43 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+1
y = -t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.1429

Smerový uhol priamky: φ = -8°7'48″ = -0.1419 rad

X-posunutie: x0 = 43

Y-posunutie: y0 = q = 6.1429

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.0811

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (7; -1)

Normálový vektor: n = (1; 7)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 7x-y-26 = 0


Vektor OA = (1; 6) ;   |OA| = 6.0828
Vektor OB = (8; 5) ;   |OB| = 9.434
Skalárny súčin OA .OB = 38
Uhol ∠ AOB = 48°31'56″ = 0.847 rad