Smernica a rovnica priamky 2x-8y=-46


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 6] a B[9; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.25x+5.75

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-8y+46 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t+1
y = 2t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.25

Smerový uhol priamky: φ = 14°2'10″ = 0.245 rad

X-posunutie: x0 = -23

Y-posunutie: y0 = q = 5.75

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.5783

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.2462

Vektor: AB = (8; 2)

Normálový vektor: n = (2; -8)

Stred úsečky AB: M = [5; 7]

Rovnica osi úsečky: 8x+2y-54 = 0


Vektor OA = (1; 6) ;   |OA| = 6.0828
Vektor OB = (9; 8) ;   |OB| = 12.0416
Skalárny súčin OA .OB = 57
Uhol ∠ AOB = 38°54'15″ = 0.679 rad