Smernica a rovnica priamky 2x-9y=-70


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 8] a B[10; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.2222x+7.7778

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-9y+70 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 9t+1
y = 2t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.2222

Smerový uhol priamky: φ = 12°31'44″ = 0.2187 rad

X-posunutie: x0 = -35

Y-posunutie: y0 = q = 7.7778

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.5926

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (9; 2)

Normálový vektor: n = (2; -9)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 9]

Rovnica osi úsečky: 9x+2y-67.5 = 0


Vektor OA = (1; 8) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (10; 10) ;   |OB| = 14.1421
Skalárny súčin OA .OB = 90
Uhol ∠ AOB = 37°52'30″ = 0.661 rad