Smernica a rovnica priamky 5x+9y=77


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 8] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.5556x+8.5556

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+9y-77 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 9t+1
y = -5t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.5556

Smerový uhol priamky: φ = -29°3'17″ = -0.5071 rad

X-posunutie: x0 = 15.4

Y-posunutie: y0 = q = 8.5556

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.4789

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.2956

Vektor: AB = (9; -5)

Normálový vektor: n = (5; 9)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 9x-5y-22 = 0


Vektor OA = (1; 8) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalárny súčin OA .OB = 34
Uhol ∠ AOB = 66°10'33″ = 1.155 rad