Smernica a rovnica priamky 2x+9y=74


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 8] a B[10; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.2222x+8.2222

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+9y-74 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 9t+1
y = -2t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.2222

Smerový uhol priamky: φ = -12°31'44″ = -0.2187 rad

X-posunutie: x0 = 37

Y-posunutie: y0 = q = 8.2222

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.0264

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (9; -2)

Normálový vektor: n = (2; 9)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 7]

Rovnica osi úsečky: 9x-2y-35.5 = 0


Vektor OA = (1; 8) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (10; 6) ;   |OB| = 11.6619
Skalárny súčin OA .OB = 58
Uhol ∠ AOB = 51°54'40″ = 0.906 rad