Smernica a rovnica priamky x-y=-7


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 8] a B[3; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = x+7

Normálový tvar rovnice priamky: x-y+7 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+1
y = t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = 1

Smerový uhol priamky: φ = 45° = 0.7854 rad

X-posunutie: x0 = -7

Y-posunutie: y0 = q = 7

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.9497

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.8284

Vektor: AB = (2; 2)

Normálový vektor: n = (1; -1)

Stred úsečky AB: M = [2; 9]

Rovnica osi úsečky: 2x+2y-22 = 0


Vektor OA = (1; 8) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (3; 10) ;   |OB| = 10.4403
Skalárny súčin OA .OB = 83
Uhol ∠ AOB = 9°34'27″ = 0.1671 rad