Smernica a rovnica priamky 2x-3y=-22


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 8] a B[4; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.6667x+7.3333

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-3y+22 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+1
y = 2t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.6667

Smerový uhol priamky: φ = 33°41'24″ = 0.588 rad

X-posunutie: x0 = -11

Y-posunutie: y0 = q = 7.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.1017

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (3; 2)

Normálový vektor: n = (2; -3)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 9]

Rovnica osi úsečky: 3x+2y-25.5 = 0


Vektor OA = (1; 8) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (4; 10) ;   |OB| = 10.7703
Skalárny súčin OA .OB = 84
Uhol ∠ AOB = 14°40'35″ = 0.2562 rad