Smernica a rovnica priamky 5x+3y=29


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 8] a B[4; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.6667x+9.6667

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+3y-29 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+1
y = -5t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.6667

Smerový uhol priamky: φ = -59°2'10″ = -1.0304 rad

X-posunutie: x0 = 5.8

Y-posunutie: y0 = q = 9.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.9735

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (3; -5)

Normálový vektor: n = (5; 3)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 3x-5y+20 = 0


Vektor OA = (1; 8) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (4; 3) ;   |OB| = 5
Skalárny súčin OA .OB = 28
Uhol ∠ AOB = 46°18″ = 0.8029 rad