Smernica a rovnica priamky 5x+4y=37


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 8] a B[5; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.25x+9.25

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+4y-37 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+1
y = -5t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.25

Smerový uhol priamky: φ = -51°20'25″ = -0.8961 rad

X-posunutie: x0 = 7.4

Y-posunutie: y0 = q = 9.25

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.7784

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (4; -5)

Normálový vektor: n = (5; 4)

Stred úsečky AB: M = [3; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-5y+15.5 = 0


Vektor OA = (1; 8) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (5; 3) ;   |OB| = 5.831
Skalárny súčin OA .OB = 29
Uhol ∠ AOB = 51°54'40″ = 0.906 rad