Smernica a rovnica priamky 3x+5y=43


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 8] a B[6; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.6x+8.6

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+5y-43 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+1
y = -3t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.6

Smerový uhol priamky: φ = -30°57'50″ = -0.5404 rad

X-posunutie: x0 = 14.3333

Y-posunutie: y0 = q = 8.6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.3744

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (5; -3)

Normálový vektor: n = (3; 5)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-3y+2 = 0


Vektor OA = (1; 8) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (6; 5) ;   |OB| = 7.8102
Skalárny súčin OA .OB = 46
Uhol ∠ AOB = 43°4'10″ = 0.7517 rad