Smernica a rovnica priamky 5x+6y=53


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 8] a B[7; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.8333x+8.8333

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+6y-53 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+1
y = -5t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.8333

Smerový uhol priamky: φ = -39°48'20″ = -0.6947 rad

X-posunutie: x0 = 10.6

Y-posunutie: y0 = q = 8.8333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.786

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (6; -5)

Normálový vektor: n = (5; 6)

Stred úsečky AB: M = [4; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 6x-5y+3.5 = 0


Vektor OA = (1; 8) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (7; 3) ;   |OB| = 7.6158
Skalárny súčin OA .OB = 31
Uhol ∠ AOB = 59°40'35″ = 1.0415 rad