Smernica a rovnica priamky 8x+7y=64


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 8] a B[8; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.1429x+9.1429

Normálový tvar rovnice priamky: 8x+7y-64 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+1
y = -8t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.1429

Smerový uhol priamky: φ = -48°48'51″ = -0.852 rad

X-posunutie: x0 = 8

Y-posunutie: y0 = q = 9.1429

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.0206

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.6301

Vektor: AB = (7; -8)

Normálový vektor: n = (8; 7)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 7x-8y+0.5 = 0


Vektor OA = (1; 8) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (8; 0) ;   |OB| = 8
Skalárny súčin OA .OB = 8
Uhol ∠ AOB = 82°52'30″ = 1.4464 rad