Smernica a rovnica priamky 2x-7y=-54


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 8] a B[8; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.2857x+7.7143

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-7y+54 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+1
y = 2t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.2857

Smerový uhol priamky: φ = 15°56'43″ = 0.2783 rad

X-posunutie: x0 = -27

Y-posunutie: y0 = q = 7.7143

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.4175

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (7; 2)

Normálový vektor: n = (2; -7)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 9]

Rovnica osi úsečky: 7x+2y-49.5 = 0


Vektor OA = (1; 8) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (8; 10) ;   |OB| = 12.8062
Skalárny súčin OA .OB = 88
Uhol ∠ AOB = 31°32'5″ = 0.5504 rad