Smernica a rovnica priamky 7x+8y=71


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 8] a B[9; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.875x+8.875

Normálový tvar rovnice priamky: 7x+8y-71 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t+1
y = -7t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.875

Smerový uhol priamky: φ = -41°11'9″ = -0.7188 rad

X-posunutie: x0 = 10.1429

Y-posunutie: y0 = q = 8.875

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.6791

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.6301

Vektor: AB = (8; -7)

Normálový vektor: n = (7; 8)

Stred úsečky AB: M = [5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 8x-7y-8.5 = 0


Vektor OA = (1; 8) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (9; 1) ;   |OB| = 9.0554
Skalárny súčin OA .OB = 17
Uhol ∠ AOB = 76°32'5″ = 1.3358 rad