Smernica a rovnica priamky 2x+8y=66


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 8] a B[9; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.25x+8.25

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+8y-66 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t+1
y = -2t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.25

Smerový uhol priamky: φ = -14°2'10″ = -0.245 rad

X-posunutie: x0 = 33

Y-posunutie: y0 = q = 8.25

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.0037

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.2462

Vektor: AB = (8; -2)

Normálový vektor: n = (2; 8)

Stred úsečky AB: M = [5; 7]

Rovnica osi úsečky: 8x-2y-26 = 0


Vektor OA = (1; 8) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (9; 6) ;   |OB| = 10.8167
Skalárny súčin OA .OB = 57
Uhol ∠ AOB = 49°11'6″ = 0.8584 rad