Smernica a rovnica priamky x=10


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[10; 0] a B[10; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: N/A

Normálový tvar rovnice priamky: x-10 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 10
y = t      ; t ∈ R

Smernica: k = ∞

Smerový uhol priamky: φ = 90° = 1.5708 rad

X-posunutie: x0 = 10

Y-posunutie: y0 = q = N/A

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 10

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 1

Vektor: AB = (0; 1)

Normálový vektor: n = (1; 0)

Stred úsečky AB: M = [10; 0.5]

Rovnica osi úsečky: y-0.5 = 0


Vektor OA = (10; 0) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (10; 1) ;   |OB| = 10.0499
Skalárny súčin OA .OB = 100
Uhol ∠ AOB = 5°42'38″ = 0.0997 rad