Smernica a rovnica priamky 3x-8y=6


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 0] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.375x-0.75

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-8y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t+2
y = 3t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.375

Smerový uhol priamky: φ = 20°33'22″ = 0.3588 rad

X-posunutie: x0 = 2

Y-posunutie: y0 = q = -0.75

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.7022

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (8; 3)

Normálový vektor: n = (3; -8)

Stred úsečky AB: M = [6; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+3y-52.5 = 0


Vektor OA = (2; 0) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalárny súčin OA .OB = 20
Uhol ∠ AOB = 16°41'57″ = 0.2915 rad