Smernica a rovnica priamky 5x-8y=10


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 0] a B[10; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.625x-1.25

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-8y-10 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t+2
y = 5t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.625

Smerový uhol priamky: φ = 32°19″ = 0.5586 rad

X-posunutie: x0 = 2

Y-posunutie: y0 = q = -1.25

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.06

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.434

Vektor: AB = (8; 5)

Normálový vektor: n = (5; -8)

Stred úsečky AB: M = [6; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+5y-60.5 = 0


Vektor OA = (2; 0) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (10; 5) ;   |OB| = 11.1803
Skalárny súčin OA .OB = 20
Uhol ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad