Smernica a rovnica priamky x-y=2


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 0] a B[3; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = x-2

Normálový tvar rovnice priamky: x-y-2 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+2
y = t      ; t ∈ R

Smernica: k = 1

Smerový uhol priamky: φ = 45° = 0.7854 rad

X-posunutie: x0 = 2

Y-posunutie: y0 = q = -2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.4142

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 1.4142

Vektor: AB = (1; 1)

Normálový vektor: n = (1; -1)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 0.5]

Rovnica osi úsečky: x+y-3 = 0


Vektor OA = (2; 0) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (3; 1) ;   |OB| = 3.1623
Skalárny súčin OA .OB = 6
Uhol ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad