Smernica a rovnica priamky x-2y=2


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 0] a B[4; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.5x-1

Normálový tvar rovnice priamky: x-2y-2 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+2
y = t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.5

Smerový uhol priamky: φ = 26°33'54″ = 0.4636 rad

X-posunutie: x0 = 2

Y-posunutie: y0 = q = -1

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.8944

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (2; 1)

Normálový vektor: n = (1; -2)

Stred úsečky AB: M = [3; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+y-6.5 = 0


Vektor OA = (2; 0) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (4; 1) ;   |OB| = 4.1231
Skalárny súčin OA .OB = 8
Uhol ∠ AOB = 14°2'10″ = 0.245 rad