Smernica a rovnica priamky 2x-3y=4


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 0] a B[5; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.6667x-1.3333

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-3y-4 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+2
y = 2t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.6667

Smerový uhol priamky: φ = 33°41'24″ = 0.588 rad

X-posunutie: x0 = 2

Y-posunutie: y0 = q = -1.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.1094

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (3; 2)

Normálový vektor: n = (2; -3)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 1]

Rovnica osi úsečky: 3x+2y-12.5 = 0


Vektor OA = (2; 0) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (5; 2) ;   |OB| = 5.3852
Skalárny súčin OA .OB = 10
Uhol ∠ AOB = 21°48'5″ = 0.3805 rad