Smernica a rovnica priamky 3x-4y=6


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 0] a B[6; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.75x-1.5

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-4y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+2
y = 3t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.75

Smerový uhol priamky: φ = 36°52'12″ = 0.6435 rad

X-posunutie: x0 = 2

Y-posunutie: y0 = q = -1.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.2

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (4; 3)

Normálový vektor: n = (3; -4)

Stred úsečky AB: M = [4; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+3y-20.5 = 0


Vektor OA = (2; 0) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (6; 3) ;   |OB| = 6.7082
Skalárny súčin OA .OB = 12
Uhol ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad